شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

دوره بازآموزی ایمنی عمومی

برگزاری دوره بازآموزی ایمنی عمومی در معادن و استفاده از کپسول خود نجات 

به گزارش روابط عمومی شرکت، دوره باز آموزی ایمنی عمومی در معادن و استفاده از کپسول خودنجات و همچنین اموزش امداد و نجات غیرموظف توسط مدیر ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت آقای دکتر قاسمی و آقای حسینپور مربی امداد و نجات در معدن کلاریز مرکزی(اکلن4) برگزار گردید.

 

 

 

 

 

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ دوره بازآموزی ایمنی عمومی