شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

پیگیری امور مرتبط با سازمان تامین اجتماعی و سازمان صمت

حضور مدیرعامل شرکت در سازمان تامین اجتماعی و صنعت معدن تجارت استان گلستان 

به گزارش روابط عمومی شرکت، آقای دکتر نصیری مدیرعامل شرکت بهمراه آقایان محمدی رئیس دفترمدیرعامل و عسکرپور مدیرمالی شرکت جهت رتق و فتق امور جاری بیمه ای کارگران با حضور در اداره کل تامین اجتماعی استان گلستان و برگزاری جلسه با مسئولین ارشد این سازمان موضوعات جاری را پیگیری نمودند.

در ادامه ایشان با حضور در سازمان صنعت معدن تجارت استان گلستان به برگزاری جلسه با آقای دکترهادیان معاون معدنی این سازمان پرداختند.

 

 

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ پیگیری امور مرتبط با سازمان تامین اجتماعی و سازمان صمت