شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

دوره بازآموزی ایمنی عمومی

برگزاری دوره بازآموزی ایمنی عمومی در معادن و استفاده از کپسول خود نجات 

مطالعه بیشتر...

جلسه مرکز بهداشت رامیان

برگزاری جلسه در مرکز بهداشت رامیان

مطالعه بیشتر...

برنامه ریزی اتاق وینچ

اتاق وینچ OKT3 زمستان یورت غربی در حال ساخت

مطالعه بیشتر...

پیگیری امور مرتبط با سازمان تامین اجتماعی و سازمان صمت

حضور مدیرعامل شرکت در سازمان تامین اجتماعی و صنعت معدن تجارت استان گلستان 

مطالعه بیشتر...

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ