شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

تماس با ما

شاهرود-حافظ جنوبی-مجتمع ادارات

تلفن 15-02332364311

نمابر 02332335896